មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត

កម្រងសំណួរប្រឡងចូលថ្នាក់ឯកទេស

Gynecology
Internal Medicine
Pediatric
Surgery

កម្រងសំណួរប្រឡងចូលថ្នាក់ឯកទេសបន្ថែមថ្មី2019

1-Medical Basic Science
2-Disease