ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបម្រើការងារជាជំនួយការស្រាវជ្រាវគ្លីនិក (Clinical Research Assistant) ផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវ នៅសាកលវិទ្យាធិការដ្ឋាន នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ។

Posted on: 05/24/2018 2:34:28 PM