ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ០២រូប (ជាងប្រព័ន្ធសម្លេង ០១រូប និងជាងជួសជុលកៅអីធ្មេញ ០១រូប) បម្រើការងារនៅផ្នែកគ្រប់គ្រងថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៃ ស.វ.ស ។

Posted on: 05/08/2018 2:27:52 PM