ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ០១រូប (ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់) បម្រើការងារនៅផ្នែកគ្រប់គ្រងថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៃ ស.វ.ស ។

Posted on: 04/18/2018 8:27:07 AM