សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តី និងគ្រូណែនាំអនុវត្តត្រាប (TP) ចំនួន ០៧រូប សម្រាប់​បណ្តុះបណ្តាល​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវេជ្ជជីវសាស្រ្ត នៅមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត នៃ​សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ។

Posted on: 03/26/2018 11:23:43 AM