ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ០២រូប សម្រាប់បំរើការងារនៅផ្នែកថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (អនាម័យ-ជាងប្រព័ន្ធសម្លេង)​នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល(សវស) ។

Posted on: 03/13/2018 8:35:00 AM