សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងចេញថ្នាក់ជាតិ នៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ និង បទបញ្ជាសម្រាប់បេក្ខជនក្នុងពេលប្រឡងចេញថ្នាក់ជាតិក្នុងវិស័យសុខាភិបាល។

Posted on: 03/06/2018 4:27:44 PM