ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ០១រូប (ជាងជួសជុលកៅអីធ្មេញ) បម្រើការងារនៅផ្នែកគ្រប់គ្រងថែទាំ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៃ ស.វ.ស ។

Posted on: 02/16/2018 8:44:52 AM