សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ០១រូប​ (ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់) បម្រើការងារនៅផ្នែកគ្រប់គ្រង់ថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន

Posted on: 12/06/2017 8:29:41 AM