សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញើញចូលរួមដេញថ្លៃភាសុីផ្ញើកង់ ម៉ូតូនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨-២០២០ នៅទីតាំងទី១។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញើញចូលរួមដេញថ្លៃភាសុីផ្ញើកង់ ម៉ូតូនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨-២០២០ នៅទីតាំងទី១។

Posted on: 12/01/2017 9:16:13 AM