សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ០១ រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែកគ្រប់គ្រងថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ(ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់) ។

Posted on: 11/07/2017 8:17:40 AM