ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក សម្រាប់បម្រើការងារនៅការិយាល័យគណនេយ្យ នៃ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ដែលមានវ័យ ចំណាស់ជាងគេបំផុត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ០១រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅការិយាល័យគណនេយ្យ នៃ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល៖

Posted on: 08/30/2017 9:24:09 AM