ដំណឹងជ្រើសប្រធានផ្នែករោគកុមារ (លើកទី៣) នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ដែលមានវ័យ ចំណាស់ជាងគេបំផុត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសប្រធានផ្នែករោគកុមារ នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ ចំនួន ០១រូប ដែលត្រូវមានភារកិច្ច និង គុណវុឌ្ឍិ ដូចតទៅ៖

Posted on: 08/04/2017 8:28:15 AM