នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល មានមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់និស្សិតធ្វើការអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯង

នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល មានមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់និស្សិតធ្វើការអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯង។
ក្រៅពីការផ្តល់ចំនេះធ្វើផ្ទាល់ និស្សិតនឹងមានទំនុកចិត្តបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការអនុវត្តន៍លើមុខជំនាញរបស់ខ្លួន ពេលចេញទៅបំរើការងារនៅតាមអង្គភាពធ្វើការណាមួយនាថ្ងៃអនាគត។

Posted on: 07/21/2017 9:54:32 AM