សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឱសថ (Master en Sciences Pharmaceutiques) ជំនាន់ទី៦

យោង៖
-លិខិតលេខ ១៦៣ អបស.អធម ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល។
-សេចក្តីជូនដំណឹង (លើកទី១)ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឱសថ  (Master en Sciences Pharmaceutiques) ជំនាន់ទី៦

Posted on: 06/28/2017 3:56:39 PM