ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ០២រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅ ផ្នែកគ្រប់គ្រងសម្ភារៈបរិក្ខារ និងហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធ (ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់)

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល
ដែលមានវ័យ ចំណស់ជាងគេបំផុត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ០២រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅ 
ផ្នែកគ្រប់គ្រងសម្ភារៈបរិក្ខារ និងហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធ (ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់)
នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល។ 

Posted on: 06/25/2017 5:20:09 PM