ដំណឹងជ្រើសរើ់សគ្រូបង្រៀនចំនួន ២៧រូប សម្រាប់បង្រៀនបែបសកម្ម (Conférences Interactive)

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ដែលមានវ័យ ចំណាស់ជាងគេបំផុត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនចំនួន ២៧រូប សម្រាប់បង្រៀនបែបសកម្ម (Conférences Interactive) ដល់និស្សិតកម្មវិធីអន្តរជាតិ (International Program) សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ របស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល៖

Posted on: 06/16/2017 8:45:16 AM