ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន ០១រូប សម្រាប់បម្រើការងារផ្នែកបើកបរ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ដែលមានវ័យ ចំណាស់ជាងគេបំផុត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការរើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ០១រូប សម្រាប់បម្រើការងារផ្នែកបើកបរ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល។

Posted on: 05/20/2017 11:01:11 PM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល