ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តី និងគ្រូណែនាំអនុវត្តត្រាប់(TP) ចំនួន ២៧រូប សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវេជ្ជជីវសាស្ត្រ នៅមហាវិទ្យាល័យឳសថសាស្ត្រ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ដែលមានវ័យ ចំណាស់ជាងគេបំផុត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្ជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តី និងគ្រូណែនាំអនុវត្តត្រាប់(TP) ចំនួន ២៧រូប សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវេជ្ជជីវសាស្ត្រ នៅមហាវិទ្យាល័យឳសថសាស្ត្រ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ របស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល។

Posted on: 05/17/2017 12:47:42 PM