ដំណឹងជ្រើសរើសសន្តិសុខ ចំនួន ០៣រូប សម្រាប់យាមការនៅទីតាំងទី១ និង ចំនួន ០២រូប​ទទៀត សម្រាប់យាមការនៅទីតាំងទី២ របស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ដែលមានវ័យ ចំណាស់ជាងគេបំផុត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសសន្តិសុខ ចំនួន ០៣រូប សម្រាប់យាមការនៅទីតាំងទី១ និង ចំនួន ០២រូប​ទទៀត សម្រាប់យាមការនៅទីតាំងទី២ របស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល។

Posted on: 05/16/2017 10:30:36 PM