ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំ​នួន ០១រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅ ផ្នែកទំនាក់ទងអន្តរជាតិ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ដែលមានវ័យ ចំណាស់ជាងគេបំផុត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន​ ០១រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅ ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

Posted on: 05/16/2017 10:12:48 PM