ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន ចំនួន ៣៩រូប​ សម្រាប់បង្រៀនបែបសកម្ម (Conférnes Interactive) ដល់និស្សិតកម្មវិធីអន្តរជាតិ (International Program) សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ដែលមានវ័យ ចំណាស់ជាងគេបំផុត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន ចំនួន ៣៩រូប 
សម្រាប់បង្រៀនបែបសកម្ម (Conférnes Interactive) ដល់និស្សិតកម្មវិធីអន្តរជាតិ (International Program) សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ 
របស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ដែលត្រូវមានភារកិច្ច និង គុណវុឌ្ឍិ ដូចតទៅ៖

Posted on: 04/28/2017 8:18:36 AM