សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ពាក្យសុំធ្វើកម្មសិក្សាថ្នាក់ឯកទេស DFMS/DFMSA (2017-2018) នៅប្រទេសបារាំង

យោង៖ អ៊ីម៉ែលរបស់ការិយាល័យDFMS/DFMSA នៃមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Strasbourg ប្រទេសបារាំងទទួលបាននៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧

Posted on: 04/01/2017 5:06:38 PM