សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បន្តពីកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងគិលានុបដ្ឋាក ទៅកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ស.វ.ស) សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកបរិញ្ញបត្ររងគិលានុបដ្ឋាកទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖

Posted on: 03/15/2017 9:26:01 AM