ដំណឹងជ្រើសរើសប្រធានផ្នែកតាមការិយាល័យទាំងបី នៅមហាវិទ្យាល័យទន្តវនសាស្ត្រ នៃ "ស.វ.ស"

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ដែលមានវ័យ ចំណាស់ជាងគេបំផុត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ០៩រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្នែកនៅតាមការិយាល័យទាំងបី របស់មហាវិទ្យាល័យទន្តវនសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ដែលត្រូវមានភារកិច្ច និង គុណវុឌ្ឍិ ដូចតទៅ៖

Posted on: 03/15/2017 9:03:58 AM