សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលសូមជូនដំណឹងដល់និសិ្សតទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា៖គេហទំព័រ​www.medic-hr.com​ ផ្តល់ជូននូវព័ត៏មានការងារចំនួន២៨ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។

Posted on: 2015-04-20 23:03:20

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល