ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តី (លើកទី២) ចំនួន០៥រូប

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ដែលមានវ័យ ចំណាស់ជាងគេបំផុត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើស គ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តី ចំនួន ០៥រូប លើមុខវិជ្ជា Research Methodlogy ចំនួន ០៣រូប និង មុខវិជ្ជា Health Promotion ចំនួន ០២រូប សម្រាប់កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រព្យាបាលដោយចលនា ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ របស់ផ្នែកសុខភាពៈ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យសាស្ត្រសុខាភិបាល ដែលត្រូវមានភារកិច្ច និងគុណវុឌ្ឍិ ដូចតទៅ៖

Posted on: 03/05/2017 10:43:36 AM