ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តី លើមុខវិជ្ជា មូលដ្ឋានគ្រឹះអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនៃការថែទាំ (Foundamentals of Nursing Science) ចំនួន ១២រូប

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ដែលមានវ័យ ចំណាស់ជាងគេបំផុត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើស គ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តី លើមុខវិជ្ជា មូលដ្ឋានគ្រឹះអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនៃការថែទាំ (Foundamentals of Nursing Science) ចំនួន ១២រូប សម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ របស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល។

Posted on: 03/05/2017 3:01:30 PM