ដំណឹងជ្រើសរើសប្រធានផ្នែកតាមការិយាល័យទាំងបីនៅមហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្ត្រ នៃ "ស.វ.ស"

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការដែលបម្រើការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ចំនួន ០៩រូប សម្រាប់បម្រើការងារក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្នែកនៅតាមការិយាល័យទាំងបី របស់មហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល។

Posted on: 02/08/2017 8:18:23 AM