មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាលបរិច្ឆេទនៃការជ្រើសរើសទីកន្លែងសម្រាប់ចុះធ្វើកម្មសិក្សារបស់និស្សិតអន្តេវាសិកវេជ្ជសាស្រ្ត ជំនាន់ទី ៣៩ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៨។

មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតថ្នាក់អន្តេវាសិកជំនាន់ទី ៣៩ ទាំងអស់ជ្រាបថា កាលបរិច្ឆេទនៃការជ្រើសរើសទីកន្លែកសម្រាប់ចុះធ្វើកម្មសិក្សា នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ផ្តើមវេលាម៉ោង ០៨ៈ០០ នាទីព្រឹកនៅសហសាលសាស្ត្រចារ្យ ម៉ី សាមឺឌី នៅអគារសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន (អគារទី ៣ ជាន់ទី ៩)នៃ ស.វ.ស។

Posted on: 02/01/2017 9:49:16 AM