ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលចំនួន ០៤រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែកកម្មសិក្សា និងមន្ទីពិសោធន៍អនុវត្តបង្ហាញត្រាប់ នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ០៤រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែកកម្មសិក្សា និងមន្ទីពិសោធន៍អនុវត្តបង្ហាញត្រាប់ នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

Posted on: 01/20/2017 8:31:36 AM