សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបន្តទទួលពាក្យសុំផ្ទេរការសិក្សាពីគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបន្តទទួលពាក្យសុំផ្ទេរការសិក្សាពីគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាលនានា មកចូលរៀនឆ្នាំទី២ នៅ ស.វ.ស ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧។

ចាប់ទទួលពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅការិយាល័យចុះឈ្មោះ និង លិខិតបទដ្ឋាននិស្សិត ស.វ.ស ស្ថិតនៅជាន់ផ្ទាល់ដីអគារសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន (អគារទី៣) ទីតាំងទី១ (ជិតអគារខ្ពស់វឌ្ឍនៈ) នៃ ស.វ.ស។

Posted on: 01/17/2017 2:44:33 PM