មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត៖ លទ្ធផលប្រឡងបញ្ជប់ការសិក្សារបស់និស្សិតអន្តេវាសិក ជំនាន់ទី៣៧ វគ្គទី៤ និង ៣៦ (លើកទី២)

លទ្ធផលប្រឡងបញ្ជប់ការសិក្សារបស់និស្សិតអន្តេវាសិក ជំនាន់ទី៣៧ វគ្គទី៤ និង ៣៦ (លើកទី២)

វិញ្ញាសា QCM និង សំណួរផ្ទាល់មាត់ (ORAL) ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ 
ផ្នែក Médecine, Chirurgle, Pédiatrie, Gynécologie 
សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី ០៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧

Posted on: 01/16/2017 9:47:13 AM