ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជំនួយការគម្រោងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ KOICA

គម្រោងជំនួយការជ្រើសរើសបុគ្គលិក:
"ការអប់រំការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិងការស្រាវជ្រាវរបស់មេដឹកនាំថែទាំនៅកម្ពុជា (ជំហានទី 2) ។ "
សាកលវិទ្យាល័យ KOICA និងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

Posted on: 01/02/2017 8:43:30 AM