ដំណឹងជ្រើសរើសអ្នកប្រមូលទិន្នន័យ ចំនួន ០៤រូប សម្រាប់ គម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទ ការអង្កេតលើការចាក់ថ្នាំក្រៅប្រព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជា

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ដែលមានវ័យ
ចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកប្រមូលទិន្នន័យ(data collector/ Interviewer) ដោយប្រើប្រាស់ Tablets ចំនួន ០៤រូប សម្រាប់ គម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទ ការអង្កេតលើការចាក់ថ្នាំក្រៅប្រព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាគម្រោងសហការវាង ស.វ.ស នៃសាកលវិទ្យាល័យ UCLA ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលត្រូវមានភារកិច្ច 
និង គុណវុឌ្ឍិដូចខាងក្រោម៖

Posted on: 12/27/2016 3:37:25 PM