សេចក្តីជូនដំណឹង៖ បន្ទាប់ពីមានមតិមួយបានសរសេរទាក់ទងនឹងការទទួលពាក្យប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (ស.វ.ស) ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ សាកលវិទ្យាល័យសូមសម្តែងការសោកស្តាយចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យពេជន៍មិនសមរម្យជាបញ្ញាជន និងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថា ស.វ.សកំពុងស្នើសុំអនុសាសន៍លើការងារនេះទៅគណៈកម្មការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស (DES) នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧។

ស.វ.ស សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ និងភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងនាមជាបញ្ញវន្ត។

Posted on: 12/23/2016 9:21:42 PM