ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តី របស់មហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តីចំនួន ០២រូប ដែលបង្រៀនមុខវិជ្ជា Dental Occlusion និង Head and Neck Anatomy នៅមហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ដែលត្រូវមានភារកិច្ច និងគុណវុឌ្ឍ ដូចតទៅ

Posted on: 11/04/2016 11:40:23 AM