សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យាពេលចុះឈ្មោះចូលរៀន និងបង់ថ្លៃសិក្សាសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់និស្សិតថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស

មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ សូមជូនដំណឹងជាចុងក្រោយដល់និស្សិតថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស (DES)ដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះចូលរៀន និងបង់ថ្លៃសិក្សា សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦

Posted on: 11/03/2016 4:44:44 PM