សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសបេក្ខជន-នារី ចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រព្យាបាលដោយចលនា បណ្តុះបណ្តាលបន្តពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី១ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសបេក្ខជន-នារី ចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រព្យាបាលដោយចលនា បណ្តុះបណ្តាលបន្តពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី១ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល។ ការបរិច្ឆេទលក់ពាក្យ និង ទទួលពាក្យ៖ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១៧.០០​។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដែលភ្ជាប់មកជាមួយ

Posted on: 10/12/2016 2:11:23 PM