កម្មវិធី "ទស្សនាចរ ស.វ.ស" លើកទី៤ ឆ្នាំ២០១៦ ប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃ សុក្រ ទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីតាំងទី២ ស.វ.ស

By: Media | Posted on: 10/10/2016 2:19:31 PM

នេះគឺជាឱកាសសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស និង អនាគតនិស្សិតក្នុងការស្វែងយល់ពីការសិក្សានៅ ស.វ.ស។ ទទួលចុះឈ្មោះនៅទីតាំងទាំងពីរនៃ ស.វ.ស។ ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖ ០៩៣ ២៧៨ ៨៩៩ (រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ)។ កម្មវិធី "ទស្សនាចរ ស.វ.ស" (UHS Open House) ឆ្នាំ២០១៦ គឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល បានបង្កើតឡើងដំបូងគេនៅឆ្នាំ២០១៥។ កម្មវិធីនេះ បានផ្តល់ឱកាសជូនចំពោះអនាគតនិស្សិត និង ក្រុមគ្រួសារ ដើម្បីឱ្យពួកគាត់បានស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីសក្តានុពលរបស់អនាគតសាកលវិទ្យាល័យរបស់គាត់ និង ផ្តល់ជាព័ត៌មានបន្ថែមច្បាស់លាស់ សម្រាប់ជំនួយសា្មរតីជូនអនាគតនិស្សិតក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាបានត្រឹមត្រូវ។