សេចក្តីជូនដំណឹង៖ សាកលវិទ្យាល័យនឹងរៀបចំពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជ័យលាភី គ្រប់ជំនាញ គ្រប់ជំនាន់ គិតរហូតត្រឹមឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ស.វ.ស) សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិត ស.វ.ស ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យនឹងរៀបចំពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជ័យលាភី គ្រប់ជំនាញ គ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់់ដែលមិនទាន់បានទទួលសញ្ញាបត្រ គិតរហូតដល់ត្រឹមឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥ នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។

Posted on: 10/10/2016 2:04:14 PM