ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ០៣រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែកស្រាវជ្រាវ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ដែលមានវ័យ
ចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ០៣រូប 
សម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែកស្រាវជ្រាវ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សម្រាប់គម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទ "ការតាមដានគ្រោះថ្នាក់របស់ជំងឺមិនឆ្លង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦(STEPS Survey 20016)" ដែលត្រូវមានភារកិច្ច និង គុណវុឌ្ឍិ ដូចខាងក្រោម៖

Posted on: 09/08/2016 3:37:00 PM