លទ្ធកម្ម៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការអញ្ជើញចូលរូមដេញថ្លៃការងារសាងសង់របង ក្លោងទ្វារ និងតូបយាម នៅទីតាំងទី៣ របស់ ស.វ.ស

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សូមជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស(គិតទាំងសហគ្រាសឯកត្តបុគ្គល) ទាំងអស់ ដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល នឹងដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាសាធារណៈ ដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកទទួលការ ធ្វើការងារសាងសង់របង ក្លោងទ្វារ និង តូបយាម នៅទីតាំងទី៣ របស់ ស.វ.ស។

Posted on: 08/18/2016 3:22:15 PM