លទ្ធកម្ម៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការអញ្ជើញចូលរូមដេញថ្លៃការផ្គត់ផ្គងឱសថនិងប្រតិករមន្ទីរពិសោធន៍

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សូមជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស(គិតទាំងសហគ្រាសឯកត្តបុគ្គល) ទាំងអស់ ដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល នឹងដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាសាធារណៈ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឱសថនិងប្រិករមន្ទីរពិសោធន៍។

Posted on: 08/18/2016 3:18:38 PM