សេចក្តីជូនដំណឹង៖​ មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល នឹងមានសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រលងជំនាញគ្លីនិក (OSCE) តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែ កក្តដា ឆ្នាំ ២០១៦

មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នឹងមានសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រលងជំនាញគ្លីនិក (OSCE)តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជូនដល់វេជ្ជបណ្ឌិត សាស្ត្រាចារ្យ ដែលជាអ្នកវាយតម្លៃតាមសា្ថនីយទាំង៦ នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែ កក្តដា ឆ្នាំ ២០១៦
មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ 

Posted on: 07/25/2016 8:07:36 AM