ព្រឹត្តិការណ៌៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ស.វ.ស នឹងរៀបចំពិធីបរិច្ចាគឈាមលើកទី១ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ដោយធ្វើឡើងរយៈពេលពេញពេញមួយថ្ងៃ

ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ស.វ.ស នឹងរៀបចំពិធីបរិច្ចាគឈាមលើកទី១ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ដោយធ្វើឡើងរយៈពេលពេញពេញមួយថ្ងៃ។

ពិធីបរិច្ចាគឈាមនេះ នឹងប្រារព្ធឡើងក្រោមប្រធានបទ "ការបរិច្ចាគឈាមគឺការចែករំលែកជីវិត" ដើម្បីចូលរួមការទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ឈាម១០០%ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺ។

សូមមន្រ្តីរាជការ បុគ្គលិក និស្សិត និង សាធារណៈជន អញ្ជើញចូលរួមបរិច្ចាគឈាមដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតជនរងគ្រោះដែលត្រូវការឈាមចាំបាច់។

សូមអរគុណ!

Posted on: 07/22/2016 3:06:06 PM