លទ្ធកម្ម៖ ១.ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ២.ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់សៀវភៅមុខវិជ្ជាពេទ្យ

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សូមជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស(គិតទាំងសគ្រាសឯកត្តបុគ្គល)​ ទាំងស់ ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យាបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល នឹងដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាសាធារណៈដើម្បីផ្គត់ផ្គង់៖

១ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
២ សៀវភៅមុខវិជ្ជាពេទ្យ

Posted on: 07/14/2016 9:57:37 AM