សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈស្តីអំពីការបើកវគ្គសិក្សាថ្មី ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សុខភាពសាធារណៈ

វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ គឺជាស្ថាប័នរដ្ឋតែមួយគត់ដែលផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សុខភាពសាធារណៈ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់........

Posted on: 07/13/2016 2:46:01 PM