ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ សាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ០២រូបសម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ចំនួន ០២រូប

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល គឺជាសាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ដែលមានវ័យ
ចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សាកលវិទ្យា័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើរើសបុគ្គលិកចំនួន ០២រូប 
សម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ចំនួន ០២រូប (Software Development ចំនួន ០១រូប និង Technical Support ចំនួន ០១រូប) នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល​។

លោកអ្នកអាចទាញយកពាក្យសុំធ្វើជាបុគ្គលិកតាមរយៈ http://uhs.edu.kh/staff/index.php
សូមអគុណ

Posted on: 07/13/2016 4:55:04 PM