ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ០២រូបសម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែកថែទាំ និង ជួសជុល(អនាម័យ)

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ០២រូប សម្រាប់បម្រើការងារនៅផ្នែកថែទាំ និង ជួសជុល(អនាម័យ) នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលដែលត្រូវមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

Posted on: 06/22/2016 6:19:34 PM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល